برای پیشرفت و توسعه ی هر كاری، ایجاد تغییر و تحول در آن كار امری ضروری است. ایجاد تغییر و تحول هم مستلزم تغییر نگرش و استفاده از روش ها، فنون و ابزارهای نو است.

امروزه، با این كه عمر استفاده از فناوریهای جدید در امر آموزش، بسیار كوتاه بوده است، با این حال آثار و علایم موجود نشانه هایی از تغییر و تحول عظیمی را در امور آموزش نوید می دهند.

قدرت و تواناییهای فناوری جدید در این است كه می توانند :

ü   زمان یادگیری را كاهش دهند.

ü   شرایط و موقعیت مناسب تری برای یادگیری ایجاد كنند.

ü   شیوه ی آزادی در یادگیری را تحقق می بخشد.

ü   حواس پنجگانه را به طور جمعی یا فردی تقویت می كند.

ü   امكان دسترسی به منابع و مآخذ موجود در سر تا سر دنیا را فراهم می آورد.

ü   فراگیرنده را بر اساس میل و توانایی خود فعال می كند.

ü   قوه ی خلاقیت و آفرینندگی فراگیرنده را تقویت می كند.

ü   و ...

« سیمور پاپرت » مربی برجسته ی مدارس پیشگام می گوید : « مدارس سنتی جا مانده اند و دیگر در جامعه ی امروزی كارایی ندارند. ما به فرهنگ جدیدی از آموزش و یادگیری نیازمندیم. تا زمانی كه معلمان اطلاعات دایرة المعارف گونه ی خود را به « روش قیفی » به ذهن كودكان سرازیر می كنند، نمی توانند از عملكرد خود خرسند باشند. روش پیش پا افتاده ی رو در رو، با این كلیشه كه معلم دیكته كند تا دانش آموزان یادداشت كنند، از اعتبار ساقط شده است.

در حال حاضر رایانه، تدریس را بهبود بخشیده و آموزش و پرورش كیفیت جدیدی را به خود گرفته است. « شبكه ی اطلاعاتی » پهنه ی نامحدودی را به روی تدریس گشوده است. طبق یك نظرسنجی، 75 تا 90 درصد دانش آموزان اذعان داشتند كه آنها با چنین پروژه های آموزش، لذت بیشتری از درس می برند.

نزدیك به 75 درصد كودكان به كمك رایانه، با همكلاسی های خود به شكل گروهی بهتر كار می كنند و مایل اند كه در آینده باز هم بیشتر در كنار یكدیگر در پروژه های اطلاعاتی فعالیت كنند. نكته ی مهم این است كه بچه ها دو چیز مهم را در حین كار با این دستگاه می آموزند كه برای ورود به دنیای پیچیده ی عصر حاضر به كارشان می آید. به طور پیوسته فكر كردن و شخصاً دانش را فرا گرفتن.

كودكان با سرعت زیادی  از شبكه اطلاعاتی یا دایرة المعارف الكترونیكی جواب هایی را در یافت می كنند كه اولیا و معلمانشان از پاسخگویی به آنها بازمانده اند. ما باید اجازه دهیم بچه ها در تجارب شخصی خودشان شركت كنند و خود را راهبری كنند، در این صورت است كه از مدرسه و آموزش لذّت می برند.

ما با استفاده ی صحیح از فناوری جدید می توانیم كودكان را بیش از پیش به « یادگیری مستقل » ترغیب كنیم. به این ترتیب، رایانه برای درهم شكستن نظام كارامد آموزش و پرورش سلاح پر قدرتی است.

فناوری هایی كه از تدریس حمایت می كنند، باعث ایجاد یادگیری معنی دار و هدفمند می شوند. همچنین
می توانند، باعث تغییر روش های سنتی و معلم محور به تدریس و یادگیری فراگیر محور شوند.

اینترنت نه تنها یك وسیله كمك آموزشی محسوب می شود، بلكه بالقوه یك ابزار مناسب آموزشی و
وسیله ای، مطمئن دریادگیری در همه ی زمینه هاست و در تحقق بسیاری از موارد پیچیده گره گشای اصلی خواهد بود.

معلمان باید این نكته را در نظر داشته باشند كه اطلاعات، فراتر از كتاب های درسی و دانش معلمان از منابع گوناگونی مانند رسانه های جمعی و ارتباطی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. از این رو معلمان باید به دانش آموزان كمك كنند تا  با به كارگیری فناوری های جدید، اطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری، سازمان دهی و تجزیه و تحلیل كرده، نسبت به كیفیت و منبع كسب اطلاعات با تفكر انتقادی برخورد كنند. بنابراین تغییر الگویی برای معلمان طبق جدول زیر ضروری است.


جدول تغییر الگویی در نقش معلم

از

به

ـ نظریه یادگیری برون گرا

نظریه یادگیری سازنده گرا

ـ معلم محور

ـ دانش آموز محور

ـ معلم به عنوان كارشناس، دهنده ی اطلاعات

ـ معلم به عنوان تسهیل كننده، مربی و راهنما

ـ معلم به عنوان انتقال دهنده دانش

ـ یادگیرنده به عنوان سازنده ی دانش

ـ معلم در موقعیت بازبینی

ـ یادگیرنده در موقعیت بازبینی

ـ تمركز روی تدریس برای همه كلاس

ـ تمركز بر یادگیری انفرادی و گروهی

 
[1]  ـ پژوهش نامه آموزشی، ویژه نامه شماره 23 بهار 1385 ، 2 ـ رشد تكنولوژی آموزشی ـ سال سیزدهم ـ فروردین ماه 77 – 76 .

3 ـ رشد تكنولوژی آموزشی ـ دوره ی چهاردهم ـ بهمن ماه 78 – 1377 ، 4 ـ رشد تكنولوژی آموزشی ـ دوره ی پانزدهم ـ اردیبهشت ماه 79 ـ 1378 ،
5 ـ رشد تكنولوژی آموزشی ـ دوره ی هفدهم ـ اردیبهشت ماه 81 ـ 1380. ، 6 ـ رشد تكنولوژی آموزشی ـ دوره ی هجدهم ـ بهمن ماه 82 ـ 1381 .، 7 ـ رشد تكنولوژی آموزشی ـ دوره ی بیست و یكم ـ مهر ماه 1384 . ، 8 ـ رشد تكنولوژی آموزشی ـ دوره ی بیست و دوم ـ آبان ماه 1385 .